İletişim

sahinc_kaya@hotmail.com

sahincetinkaya@aksaray.edu.tr