Özelleştirme

TÜRKİYE’DE ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ VE SONUÇLARI

Devletin ekonomideki rolü iktisadi ve mali düşünce tarihi içinde sürekli tartışıla gelmiş, farklı görüş ve uygulamalar ortaya çıkmıştır. Türkiye’de İzmir iktisat kongresindeki kararlardan da etkilenilerek karma bir ekonomik sistem kabul edilmiştir. Bu sisteme göre, ekonomide özel müteşebbisin yeterli olmadığı alanlarda devlet ekonomiye müdahale edebilecekti. Böylece özelleştirmenin konusu olan, KİT’lerin kuruluş hikayesi başlamış oldu. Ağır sanayi hamleleri adıyla ülke genelinde üretim tesisleri kurulmaya başlandı. Bu süreç devam ederken, içerisinde esas amaç unutularak tüm üretim tesisleri ve pazar kamu elinde tutuldu. Aslında özel müteşebbisin güçleneceği süreç takip edilecek ve bu kurumlar zamanla özel sektöre devredilecekti. Ancak bu yapılmadı ve her geçen gün büyümesi hızlandı.

Devletin ekonomik anlamda bir alana girmesi konusu çeşitli bilim adamlarınca ele alınmış ve birçok tanım yapılmıştır. Tanımlar ülkelere göre farklılık gösterebildiği gibi ülke içinde de farklı tanımlar yapıldığı görülmektedir. Türkiye’deki adı KİT(Kamu İktisadi Teşekkülleri) dir.

Kamu iktisadi teşekküllerinin özellikleri başlıca şöyledir;

  • “Kamu işletmeleri, ekonomik gereklere uygun olarak kurulmuş işletmelerdir.
  • Sermayesinin tamamı veya %50’den fazlası kamuya aittir.
  • Özel sektörün tek amacı karın maksimizasyonu iken kamu işletmeleri ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel amaçları gerçekleştirmeyi hedefler.
  • Kamu işletmeleri, ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olup, idari ve mali özerkliğe de sahiptirler” şeklinde sayılabilir. Bu kuruluşlar 3 farklı şekilde kurulabilir. Bunlar ilk kuruluş, devletleştirme ile kuruluş ve Kamu kurumuna iktisadi nitelik verme ile kuruluş şeklindedir. Kuruluş nedenleri ise siyasal, sosyal ve ekonomik nedenlere bağlı olarak ele alınmalıdır.

Özelleştirme: 21 yüzyılda devletin ekonomideki rolünü değiştirmeye başlamıştır. 1970’li yıllarda makroekonomik sorunlarla karşılaşan dünya ekonomileri bu sorunlardan kurtulmanın en iyi çözümü olarak özelleştirmeyi uygulamaya koymuşlardır. Günümüzde ise özelleştirme hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin iktisat politikası haline gelmiştir.  Özelleştirme, “kamu mülkiyetinin özel kişilere aktarılması, yani özel mülkiyet haline dönüştürülmesidir”(Ünal, 2000: 44).

Özelleştirme ile ulaşılmak istenen temel amaç, devletin ekonomik yapı içindeki rolünü azaltarak piyasa yapısını güçlendirmek, dolayısıyla ekonomik yapının etkinliğini arttırmaktır.

Aslında özelleştirme ile hedeflenen amaçlar, ekonomik ve mali amaçlar, sosyal amaçlar ve siyasi ve ideolojik amaçlar şeklinde de sınıflandırılır. Bu amaçlara göre, serbest piyasa ekonomisini güçlendirmek, devlete gelir sağlamak ve ekonomide verimliği artırmak gibi temel hedefler ön plandadır.  Özelleştirme olgusunu da kapsayan çağdaş iktisadi düşünceyi ilk uygulayanlar ABD’de o dönemin başkanı Ronald Reagan ve İngiltere’de de Margeret Theacther’dir.

Özelleştirmenin nedenlerine bakıldığında ekonomik nedenlerin daha ön planda olduğu görülebilir. Çünkü ekonomik sonuçlar sosyolojik ve siyasi sonuçları da etkilemektedir.

Özelleştirmenin hayata geçirilmesi için geniş kapsamlı dört strateji mevcuttur: Yükten kurtulma, devletin rolünü asgariye indiren düzenlemeleri benimsemek, kullanıcıdan ücret almak, rekabeti getirmek ve güçlendirmek’tir. Kullanılan yöntemler ülkeden ülkeye değişmektedir. Özelleştirme yöntemleriyle devlet işletmelerinin tamamı veya bir kısmının nasıl satılacağı belirlenmektedir.

Özelleştirme Yöntemleri; mülkiyet hakkının devrini öngören ve öngörmeyen özelleştirme yöntemleri vardır. Eğer mülkiyet devri öngörülüyorsa kuruluş satılacak ve öngörmüyorsa kiralama veya çeşitli kullanım metotları ile kurum işletilmesi devredilecektir.

Özelleştirmenin etkileri; SosyoEkonomik etkileri, finansal yönden etkileri, Sermaye piyasasına etkileri ve politik etkileri görülecektir.

Dünya da özelleştirmeye bakıldığında gelişmiş ülkelerde özelleştirme uygulamaları görülebilir. Bunlar; İngiltere 1980’li yıllarda ilk uygulayan ülkedir. 2008’e kadar bir çok kuruluş özelleştirilmiştir. En çok enerji sektöründe özelleştirmeler yapılmıştır. Bu özelleştirmeden sonra kamuda istihdam da azalmalar yaşanmıştır.  Fransa’da 1986 yılında özelleştirmeler başlamıştır. 2008 yılına kadar ciddi derecede özelleştirme yapılmıştır. Almanya’da  doğu Almanya’nın birleşmesiyle özelleştirme yapılmıştır. Japonya’da kamu işletmelerinin rekabeti azalttığından ötürü özelleştirmeler yapılmıştır. ABD’de 1990’lardan sonra özelleştirmeler yapmıştır.

Türkiye’de özelleştirme ile ilgili çalışmalar 24 ocak 1980 kararları ile başlatılmış ancak 1990 dan sonra uygulamaya konulabilmiştir. Türkiye’deki KİT’lerin başlıca sorunları sayıldığında ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor; “aşırı istihdama bağlı olarak verimliliğin ortadan kalktığı kontrolden çıkmış siyasi mekanizmanın elinde mahvolan olan kuruluşlar.”

İstihdam üzerindeki etkisi, 1990-2014 yılları arasında Türkiye’de demir çelik, motor otomotiv, petrol ve ürünleri, orman ürünleri, madencilik, makine ve imalat, sigara alkol ve tuz, şeker, tarım ve gübre, gıda çimento, toprak ve seramik, tekstil, turizm ve otelcilik, ulaştırma, bankacılık ve sigortacılık ve gayri menkul gibi sektörlerde faaliyet yapan bir çok şirket,işletme,tesis, fabrika, maden sahası vb. özelleştirilmiştir. Analizler neticesinde aşağıdaki genel bulgulara ulaşılmıştır.

Söz konusu sektörlerden yapılan özelleştirme ile sağlanan gelirler şöyledir;

ÖZELLEŞTİRME DÖNEMİ ÖZELLEŞTİRME TUTARI
1990-1994 2 Milyar 132 Milyon USD
1995-2002 5 Milyar 761 Milyon USD
2003-2008 28 Milyar 306 Milyon USD
2009-2014 22 Milyar 330 Milyon USD
TOPLAM 58 Milyar 529 Milyon USD

 

1990-1994 döneminde toplam 2.132 milyon dolar, 1995-2002 döneminde toplam 5.761 milyon dolar, 2003-2008 döneminde toplam 28.306 milyon dolar, 2009-2014 döneminde toplam 22.330.914.278 dolar gelir elde edilmiştir.

En yüksek özelleştirme rakamları 2002 sonrası dönemde elde edilmiştir. İncelenen 16 sektördeki 71 şirkette özelleştirme sonrası toplam istihdam sayısı 8406 kişi azalmış ve 4/c kapsamında işten çıkarılanlardan 13518 kişi sözleşmeli olarak geri işe alınmıştır.

Sonuç

Aslında özelleştirilen kuruluşların en önemli özelliği birer ticari işletme olmaları ama bir kamu kurumu olarak işletilmeye çalışılmasıydı. Dünya da bir çok ülkede bu tür kamu iktisadi teşebbüsleri kurulmuştur. Günümüzde bir yandan özelleştirilirken bir yandan da belediyeler ve bazı kamu kuruluşları tarafından iktisadi teşebbüsler yapılmaya devam ediyor. Bunlar hizmetlerin çoğaltılması için, halkı fazla incitmeden küçük miktarlarda para toplayan sinsi örgütler gibidir.  Keşke bu kuruluşların amacı ve verimliliği halktan toplananları azaltarak bir süre sonra iadeye göre yapılsa.

Ben bu teşebbüslerden şöyle sonuçlar olmasını arzu ediyorum. Çünkü kuruluş gayesi de bu amaç üzerinedir.

Kurulan işletme faaliyete geçtikten sonra yatırım bedelini halka geri ödemeye başlamalıdır. Yani işletme maliyetlerinden sonraki kısım sermayenin alındığı yere iade edilmelidir. Ve o işletme faaliyetini sürdürdüğü müddetçe maliyet sonrası gelir halka hizmette gereken giderleri karşılamada kullanılmalıdır. Aksi taktirde bu kaynak için şunlar akla gelecektir;

1-Kamu harcamaları için toplanan paranın bu ve benzeri yatırım tutarı kadar fazla olduğu,

2-Kaynaklardaki fazla talep dikkate alınmadığından halkın sürekli yüksek miktarda ödemeler yaptığı ve bu kaynak fazlasının plansız yatırımlarla israf edildiği,

3-iktisat politikalarının temel amacı olan “reel anlamda halkın zenginleşmesini” ve “ekonomik büyümeyi” sağlayacak politikaların üretilmesini olumuz etkileyecektir. Çünkü bu durum gelir kaynağının tabana yayılmayıp belli bir zümrenin gelirinin artmasına neden olacaktır ve gelir dağılımında adaletsizliğinin artmasını etkileyecektir.

Hiçbir kamu iktisadi teşekkülünde böyle bir uygulama yapılmamıştır. Örneğin belediyeler bir işletme kurup, sonra buradan halka sattığı hizmetin bedeli ile şunları yapmamıştır;

  • Yatırım maliyeti bitinceye kadar (ayrı bir kalem olarak) belediye kasasına ödeme,
  • İşletmenin tüm sermayesi belediyeye ödendikten sonra artık halkın tesislerden ücretsiz faydalandırılması,
  • Ücretsiz faydalandırılamıyorsa masrafları kadar bir ücret alınması,
  • Veya su abonelerinin fatura bedelinin 10-20 TL lik kısmının bu kaynaktan karşılanması,
  • Veya park-temizlik vb hizmetlerde bu kompleksin geliri ile ilerleme sağlanmasına yönelik yatırımlar,
  • ….

Bunlar çoğaltılabilir. Ancak bu geri dönüşler olmadığı gibi, kurulan işletme türlü sorunlara da sebep olmaktadır;

1- Aşırı istihdam sorunu;

İşletme çalışan ve hizmet alımı olarak yeni istihdam fırsatı yaratmıştır. Siyasi mekanizma bu kurumlara ihtiyaç fazlası eleman yığmaya başlayacaktır. Bir süre sonra ihtiyacın birkaç katı çalışan masrafı ek yük getirecektir.

2-Ek mali sorunlar;

Bu kurumdan kaynaklanan ek mali yükten dolayı bütçede artış meydana gelecektir.

3-Kaynak ihtiyacında artış;

Bu kuruluş bir başarı kabul edildiğinden, başka kuruluşlar içinde projeler yapılacağından kaynak ihtiyacı hiç azalmayacaktır.

Üstelik bu kuruluşların tefrişinde ve inşasında kullanılan ürünler bir çok özel işletmelerde bile kullanılmadığı kadar aşırı lüks ürünlerdir. Bu durumda bazı işletmelerin maliyetini 2 kat artırmaktadır.

 

Dünya da KİT uygulamalarında benim önerilerimin uygulandığı ülkeler var mı, araştırıp buradan paylaşacağım.

Selam ve Saygılarımla


Kaynak

-Akkaş, Elif, Türkiye’de Özelleştirmenin İstihdama Etkileri,Y.Lisans Tezi, 2016