Türkiye Varlık Fonu

Türkiye’de 2016 yılı ağustos ayında 6741 nolu kanun ile Türkiye Varlık Fonu kuruldu. Kanuna göre bu fonun amacı,”sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek”(1) şeklinde sayılmıştır.

Varlık Fonu Nedir?

Varlık fonu, ekonomilerde çeşitli finansal yatırım araçları aracılığı ile gelirlerini artırma amaçlı fonlardır. Bu fon kaynağı bütçe fazlalıklarıdır. Bir ekonomi eğer bütçe fazlası veriyorsa bunu kullanması şu şekillerde olabilir;(2)

1-Kamu harcamalarını artırma yoluyla,

2-Vergi yükünü düşürüp farkı bu fazlalıkla karşılama yoluyla,

3-Borçların erken ödenmesi yoluyla,

4-Bir varlık fonu kurarak oraya aktarmak yoluyla kullanır.

Türkiye’de kurulan fon bütçe fazlalıklarının kullanılması amacıyla kurulmamıştır.

Kaynakları ve Sermayesi

Kanun’a göre fonun kaynakları,

1-Özelleştirme kapsamında bulunan kurumlardan bazılarının fona devrine karar verilen kuruluş ve varlıklar ile Özelleştirme fonundan fona aktarılmasına karar verilen nakit fazlalıkları,

  • Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası AŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye Petrolleri AO (TPAO), Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT), Borsa İstanbul AŞ, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ’nin (TÜRKSAT) sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomünikasyon AŞ’nin yüzde 6,68 oranındaki Hazineye ait hissesi, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), THY’nin yüzde 49.12’si ile Halkbank’ın yüzde 51.11’i

varlık fonu’na devredildi.

Ayrıca mülkiyeti Hazineye ait Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla’da bulunan bazı taşınmazların tahsislerinin kaldırılarak Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu taşınmazlar devir ve tescil işlemleri tamamlanıncaya kadar Maliye Bakanlığı tarafından yönetilmeye devam edecek sonra varlık fonuna devredilecek.

2-Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında bulunan ihtiyaç fazlası gelir ve kaynaklardan Bakanlar Kurulu tarafından aktarılmasına karar verilenler,

3-Yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalarından veya diğer yöntemlerle sağlanan finansman ve kaynaklardan, (yasal izin ve onaydan muaf)

Ayrıca Türkiye Varlık Fonu kanunda sayılan başlıklar çerçevesinde her türlü vergi ve harçtan muaf tutulmuştur.

Sermayesi özelleştirme fonundan karşılanmıştır. Ve tamamı ödenmiştir. Aslında buna KİT’lerin tek çatı altında toplanması gibi bir politika da denebilir. Toplam sermayesi 50 milyon TL’dir. Ödenmiş sermayeyi temsil eden paylar Özelleştirme İdaresi Başkanlığına aittir.

Yönetim

Bir Anonim şirket olan Türkiye Varlık Fonu, en az beş kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Bu kurul üyelerinin atanması Başbakan tarafından yapılır.

Denetim

Kanuna göre Türkiye Varlık Fonu ve diğer bağlı şirket ve alt fonları bağımsız denetime tabidir. Başbakan tarafından görevlendirilecek sermaye piyasaları, maliye, bankacılık, kalkınma alanlarında uzman en az 3 merkezi denetim elemanı tarafından bağımsız denetim standartları çerçevesinde denetlenir. Denetim sonuç raporu her yıl haziran ayında (ay sonuna kadar) Bakanlar Kuruluna sunulur.

Ayrıca Başbakanlık tarafından gönderilen bir önceki yıla ait mali tabloları ve faaliyetleri, TBMM plan bütçe komisyonu tarafından bu raporlar üzerinden denetlenir. Bu denetleme her yıl ekim ayında yapılır.

İstihdam

Kanuna göre, “Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri fon tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanamaz” yani devlet personel kanunu kısıtlamalarından muaftır.

DÜNYA DA VARLIK FONU

Dünya da 55 ülkede varlık fonu var ve 82 tane fon faaliyet göstermektedir. Fon büyüklüğü 7.4 trilyon dolar civarındadır. Bu fonların bazıları şunlardır;

1-Norveç Emeklilik Fonu : 850 milyar dolar. Fondan kişi başına 174 bin dolar düşüyor. Norveç’in petrol satışından kalan paralarla oluşuyor. 70 ülkede yatırım yapıyor.

2-Çin Yatırım Fonu:813 milyar dolar. Çin Devleti’nin yabancı para rezervleri bu fonda işletiliyor.

3-Abu Dhabi Yatırım Fonu:792 milyar dolar. Orta Doğu’nun en büyüğü. 1976’de kuruldu. Ülkede bütçe fazlasının yüzde 70’i bu fona aktarılıyor.

4-Kuveyt Yatırım Fonu:592 milyar büyüklüğündendir.

5-SAMA -Suudi Arabistan: 582 Milyar dolar büyüklüğündedir.

6-SAFE yatırım şirketi: Çin’de faaliyet gösteriyor. 474 milyar dolar. 1999 da 20 milyar dolarla kuruldu.

7-Hong Kong Yatırım Kurumu :456 Milyar dolar. 1935’te kuruldu.

8-GIC Private Limited (Singapur) :350 milyar dolar.

9-Katar Yatırım Kurumu : 335 milyar dolar büyüklüğünde ve Bütçe fazlaları aktarılıyor.

10-SSTF-ABD:2 trilyon 835 miilyar dolar.

11-GPIF: Japonya-1 trilyon 264 milyar dolar.

12-ADIA- Birleşik Arap Emirlikleri: 792 milyar dolar.

13-KIA-Kuveyt: 592 milyar dolar.

14-FRTB-ABD: 469 milyar dolar.

SONUÇ

Varlık fonu Dünyada birçok ülkede yaygın olarak uygulanmaktadır. Önceleri petrol gibi emtia gelirleri yüksek olan ve sürekli şekilde cari fazla veren ülkeler varlık fonu kurmuştur. Sistemin başarılı olması diğer ülkelerinde fon kurmaya yöneltmiştir. Türkiye hariç G20 ülkelerinin tamamında varlık fonu bulunmaktadır.


Bu görsel (3) Türkiye Varlık Fonundan beklentileri en güzel şekilde izah etmektedir.

Hayırlı olsun.

 

KAYNAKLAR

(1)  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160826-1.pdf

(2) http://www.mahfiegilmez.com/2016/08/varlk-fonu.html

(3) http://www.invest.gov.tr/tr-TR/TURKEY/FACTSANDFIGURES/Pages/Economy.aspx