Cumhurbaşkanlığı Sistemi 1/5

1-Siyasal Sistemler

Aslında başkanlık sisteminin ne olduğunu tam olarak bilmeden desteklemek veya karşısında durmak kulağıma da çok güzel gelmiyor.  İnsan bilmediğinin düşmanıdır.

Bence herkesin başkanlık sistemi hakkındaki görüşlerini açıklamadan önce,  bu sistemi tanıması gerekmektedir. Öncelikle başkanlık sisteminin sadece Tayyip Erdoğan’ın hayali veya projesi olmadığını bilmemiz gerekiyor. Türkiye’de son günlerde  medya da yer alan eski liderlerinde hayali olan bir sistem olduğunu herkes bilmelidir. Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan’ın bu konudaki görüşleri son günlerde TV haber programlarında da yer almaktadır. 

Türkiye’de uygulanması planlanan bu sistemin Cumhurbaşkanlığı Sistemi adını alması beni çok memnun etti. Türkiye’ye has tarafları olan bir sistem olduğunu bilmek ve anlamak açısından son derece önemlidir. Bu nedenle sonra ki yazılarda halka götürülecek olan anayasa maddeleri de ele alınarak incelenecektir. Öncelikle dünyada var olan ve uygulanan siyasi sistemlere bakmak gerekir. Sonra bu sistemin eğrisi doğrusu görülebilir.

Dünya siyasi rejimlerinde, çeşitli hükumet sistemleri bulunmaktadır. Kimileri kuvvetler birliği teorisine göre şekillenirken kimileri de kuvvetler ayrılığı teorisini benimser. Parlamenter sistem ve başkanlık sistemi kuvvetler ayrılığı esasına göre kurulmuştur.
PARLAMENTER SİSTEM, YARI BAŞKANLIK SİSTEMİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ
Toplumlar siyasal yapının toplum refahına, demokrasiye ve toplumsal haklara yaptığı katkıya bakarak memnuniyetlerini ifade ederler. Eğer toplumda yeni bir sistem arayışı oluyorsa veya sık sık sistemde düzeltmeler gündeme geliyorsa aksayan bir şeyler var demektir. Dünya da demokratik ölçülere esas sistemlerde en yaygın isimlerle kullanılanlar, Parlamenter sistem, Yarı başkanlık sistemi ve başkanlık sistemidir. Bu sistemler arasında geçişler olmuştur. Denenen yeni sistem eski sistemin eskidiği veya yok olduğu anlamına gelmiyor. Toplumsal yapıda en uygun sistem arayışında bir süreç olarak görülmektedir. Başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçiş yapılamaz diye bir kural yoktur. Her ülke halkına en uygun olan yönetim sistemini uygulama hakkına sahiptir. Zaten halkı mutlu etmeyen sistemler anarşi, toplumsal ve  etnik  çatışmalar olarak  olumsuzluklarını gösterirler. Herkesi memnun edecek sistem o ülke için en uygun ve rahat kıyafet gibidir.

Parlamenter sistem
Kuvvetler ayrılığı vardır. Yasama, Yürütme ve Yargı  organları vardır. Bu sistemde yürütme organı yasama organının denetiminde bir yapıdadır. Yürütme organı olarak başbakan başkanlığında bakanlar kurulu vardır.  Cumhurbaşkanlığı, sistem içinde sembolik olarak yetkilendirilmiş bir devlet başkanlığı makamıdır.
Parlamenter sistemde hükümet parlamento tarafından gerektiğinde düşürülebilir.  Buna karşılık Hükümet  de, şartların oluşması halinde parlametoyu feshederek seçime gidebilir. Yani yasama ve yürütme arasında eşitlik ve denge prensibi sonucu kuvvetlerin birbirlerine üstünlükleri önlenmiş oluyor.
Devlet başkanı, yani cumhurbaşkanı yetkisiz olduğundan sorumluluğu olmayan bir makamdır. Siyasi bakımdan sorumluluğu yoktur. Cumhurbaşkanı yürütme işini, tayin edeceği bir başbakan ve onun seçeceği bakanlar aracılığı ile yaptırır. Devlet Başkanının sorumsuzluğuna karşılık, başbakan ve bakanlar parlamentoya karşı sorumludur. Parlamenter rejimde  hükumet tek bir partiye mensup üyelerden kurulamazsa, birden fazla partinin ortak kurduğu koalisyon hükumet şeklinde de olabilir. Her bakanın sorumlu olduğu bakanlık aynı zamanda başbakanın da sorumluğundadır. Yani Hükumet bir ekip olarak cumhurbaşkanının görevlendirmesiyle faaliyete başlar. 

Yarı Başkanlık Sistemi;
Cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği, bir parlamenter sistemdir. Sistemin asıl adı yarı parlamenter sistem olması gerekirken, genel olarak kullanılışı her nedense yarı başkanlık sistemidir. Yarı başkanlık sisteminde, yürütme erki iki başlı olarak karşımıza çıkar. Bir tarafta Cumhurbaşkanı yer alırken, diğer tarafta hükumet yani bakanlar kurulu vardır. Bu yönüyle yarı başkanlık sistemi, parlamenter sistemle benzeşir. Tek fark, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesidir.

Yarı başkanlık sisteminde her ne kadar üyeleri halk tarafından seçilen bir parlamento ve buraya karşı sorumlu olan bir hükümet varsa da, uygulamada asıl söz sahibi olan ve politikaları şekillendiren cumhurbaşkanıdır. Yarı başkanlık sisteminin en ünlü uygulayıcısı olan Fransa örneğine bakılarak bu durum net bir şekilde anlaşılabilir. Fransa’da asıl yetkili cumhurbaşkanıdır. Yarı başkanlık sisteminde cumhurbaşkanı seçilecek kişilerin politik kimliği, kişiliği ve hangi partiden olduğu oldukça önemlidir. Halkın seçimi ile başa gelecek olması bu durumun en önemli sebebidir.

TBMM  tarafından yapılan bir araştırma da yarı başkanlık sisteminin teorik dayanağı şöyle ifade edilmiştir;
Yarı-başkanlığın siyasi literatüre geçecek tanımı Maurice Duverger tarafından yapılmıştır. 1970’lerde Duverger, 1958 Fransa Anayasası’nda 1962 tarihinde yapılan değişiklikle öngörülen siyasi sistemi, hem başkanlık sistemine ve hem de parlamenter sisteme has özellikler taşıması nedeniyle “yarı-başkanlık” olarak sınıflandırmıştır. Duverger (1980), yarı-başkanlık sistemini şu şekilde tanımlamaktadır:
 “Bir siyasi rejim, anayasasında üç unsuru içeriyorsa yarı-başkanlık olarak kabul edilir:
(1) Başkan halk tarafından seçilmektedir.
 (2) Başkan oldukça önemli yetkilere sahiptir.
(3)Yürütme ve idari yetkilere sahip başbakan ve bakanlar vardır ve parlamento karşı çıkmadığı sürece görevde kalırlar.”
Duverger’e göre, devlet başkanının halk tarafından seçilmesi yarı-başkanlık için gerekli ancak yeterli bir ölçüt değildir. Dolayısıyla bir ülkenin yarı-başkanlık olarak tanımlanması için, başkanın görece güçlü bir figür olması, yani “oldukça önemli yetkilere” sahip olması gerekmektedir. Duverger’e göre, yaptığı tanıma uygun altı Batı Avrupa ülkesi bulunmaktadır. Bu ülkeler Avusturya, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İzlanda ve Portekiz’dir. Duverger, 1990’larda bu listeye Polonya ve Romanya’yı da dâhil etmiştir[1].

Başkanlık Sistemi
Başkanlık sistemi devlet yönetiminde tek kişinin liderlik ettiği demokratik bir yönetim sistemdir. Başkan, seçimle ve  devlet başkanı sıfatıyla gelir. Yasal süre içerisinde anayasa çerçevesinde ve kanunlarda sınırları belirtilen yetkilerle görevini yapar. 
Başkanlık sisteminde aslında parlamenter sistemlerde bulunan cumhurbaşkanlığı makamına karşılık gelen bir yapı vardır. Bu sistemin uygulandığı bazı ülkelerde genellikle başkan cumhurbaşkanı olarak adlandırılmasına rağmen ABD’de başkan olarak geçmektedir. Bunun nedeni birleşik devletler yapısında cumhuriyet ibaresi geçmemektedir. Oysa iran başkanlık sistemiyle yönetilmesine rağmen “cumhurbaşkanı” deniliyor.

[1] Yıldız, A., (2014),Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri Yarı Başkanlık Sistemi (Fransa, Polonya ve Rusya Örnekleri),TBMM Araştırma Merkezi Yayınları,Yay. No:6,


-Siyasal Sistemler ve Başkanlık Sistemi-2/5
2-Başkanlık sistemi uygulanan ülkeler