Cumhurbaşkanlığı Sistemi 3/5

Türkiye’de Başkanlık Sistemi

16 Nisan Referandumunun içeriği (1)

Öncelikle 16 Nisan’da referandum ile halk oyuna sunulacak olan 18 maddelik anayasa paketini incelemek gerekir. Bu pakette olanlar, anayasadaki dolayısıyla sistemdeki değişiklikleri anlatıyor. Hangi madde nasıl değişmiş ve yeni sistem ne getirip ne götürüyor.

MADDE 1- 1982 anayasasının 9. maddesindeki “Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.”  ifadesi “bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Burada mahkemelerin bağımsızlık yanında tarafsızlığı da anayasal sorumluluk haline getirilmiş oluyor. Aslında bu değişiklik olmasaydı “mahkemeler tarafsız değil miydi” diye düşünülebilir. Sistemde hakimlerin tarafsızlığına ciddi bir atıf yapılmış oluyor denebilir. Sanki hakimlerin karar verirken kullandıkları kişisel inisiyatifini etkileyebilecek unsurlara da dikkat çekilmek istenmiştir. Tarafsızlık artık anayasal bir güvenceyle hakimlere yüklenen bir sorumluluk olmuştur.

MADDE 2-2709 sayılı kanunun 75. maddesinde belirlenen milletvekili sayısı 550 iken 600 olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3-2709 sayılı kanunun 76. maddesindeki milletvekili seçilme yaşı 25 yerine 18 olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4-2709 sayılı kanunun 77.maddesi TBMM seçimlerinin 4 yılda bir yapılacağını ifade ediyor.

Bu madde “TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Süresi biten milletvekilleri yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101. maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır. “ şeklinde değiştirilmiştir.

101. Madde Cumhurbaşkanlığı seçiminin usulünü ve görev süresini düzenlemektedir. Buna göre;

oyların ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday seçilir. İlk oylama da bu çoğunluk sağlanmazsa yeni seçim yapılır. Bu seçim ilk oylamayı takip eden 2.pazar günü yapılır. Bu seçime en çok oyu almış 2 aday katılır. Eğer tek aday katılırsa referandum şeklinde seçim yapılır.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu madde değişikliği 7.Madde olarak yeniden ele alınacaktır.

MADDE 5- Anayasanın 87.maddesiyle düzenlenen TBMM’nin görev yetkilerinin değişikliğidir. Buna göre, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde ön görülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Değişiklikle bu madde şu şekilde düzenlenmiştir;

Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”

1-“Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek;” ifadesi çıkarılmıştır.

2-“Anayasanın diğer maddelerinde ön görülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.” ifadesinden de “yetkileri kullanmak” ifadesi çıkarılmıştır.

Anayasanın bu maddesindeki değişiklikle, Bakanlar kurulunu denetleme yetkisi TBMM’den alınmış oluyor. Aynı zamanda metnin sonundaki yetkilerin kullanılması ibaresi de çıkarılarak, meclisin görevlerini yerine getirmekle yükümlülüğü ifade ediliyor.

Meclis içinden bir başbakan çıkıp, hükumet kurmayacağı için, kurulan bakanlar kurulunu denetleme yetkisi de olmayacak.

MADDE 6-

2709 nolu kanunun 98. maddesindeki değişikliği konu alıyor. Buna göre meclisin denetleme yetkisi üzerinde değişiklik yapılmaktadır.

Eski Metin;

“Madde 98-Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır. Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir. Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. Soru, Meclis araştırması ve genel görüşme ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.”

Yeni Metin;

Türkiye Büyük Millet Meclisi; Meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır.

Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir.

Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir.

Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 106 ncı maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir.

Yazılı soru; yazılı olarak en geç on beş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir.

Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.”

Bu metinde soru, yazılı soru olarak düzenlenmiştir. Gensoru ifadesi çıkarılmıştır.

 

MADDE 7- Anayasanın  101’den  108. maddeye kadar olan bölümü cumhurbaşkanlığını konu almaktadır. Bu maddeler;

101- Cumhurbaşkanının niteliklerini ve tarafsızlığını

102-Cumhurbaşkanının seçimini

103-Andiçmesini

104-Görev ve Yetkilerini

105-Sorumluluk ve sorumsuzluk halini

106-Cumhurbaşkanlığına vekillik etmeyi

107-Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğini

108-Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulunu konu alır.

Buna göre 101. madde  Cumhurbaşkanının seçimi için düzenlenen aday gösterme ve seçim sürecini düzenlemektedir. Bu maddenin eski şekline göre

Madde 101- Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.

A. Adaylık ve seçimi MADDE 101-Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir. Seçimlerin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir.”

SONUÇ

İlk 7 maddeye bakıldığında anayasa da,

-Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin milletvekilliği seçimleri ile aynı tarihe alınmıştır.

-Meclisin görev ve denetleme alanları yeniden düzenlenmiştir. Denetleme türlerinden Soru ve Gensoru (sözlü veya yazılı olarak bakanlar kurulundan bilgi isteme) türü kaldırılmıştır. Bunlar  “yazılı soru” şeklinde değiştirilmiştir. 

-Bakanlar kurulunun denetleme yetkisi meclisten alınmıştır. 

-Yargının bağımsızlığı ile tarafsızlığının da anayasal bir sorumluluk olmasına yer verilmiştir. Böylece yargı siyasal, ideolojik, etnik vb nedenlerle verilen kararlardan dolayı eleştirilebilecektir.

-Milletvekili sayısı artırılmış ve 600 olmuştur.

-Cumhurbaşkanı adayı gösterilme şartlarından biri olan, siyasi partinin son seçimlerde %10 oy alma şartı vardı. Buna göre partinin aday gösterebilmesi için meclise girme şartı aranıyordu. Şimdi bu şart %5 olarak düzeltilmiş oldu. Yani artık mecliste olmasa bile %5 oy oranına ulaşan her siyasi parti Cumhurbaşkanı adayı çıkarabilecek. Ayrıca meclis dışından 100 bin seçmenin aday göstermesiyle de meclis dışından da aday gösterilebilecek.

 

 

Kaynakça

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf

 

 


-Siyasal Sistemler ve Başkanlık Sistemi-4/5
-Türkiye’de Başkanlık Sistemi ve 16 Nisan Referandum İçeriği (2)