Şair Osmanlı Padişahları-2

Şair Padişahlardan Örnek Şiirler -2

2- Sultan Bayezid

Fâtih’in büyük oğlu Sultan Bayezid, kendisine baş kaldıran kardeşi Cem Sultan’a yazdığı manzum mektubu ve Cem’in ona verdiği cevabı, o devrin tarihini anlatan hemen hemen bütün kitaplarda görmek mümkündür. Sultan Bayezid, isyânkâr kardeşine şöyle seslenir:

“Çün rûz-ı ezel kısmet olınmış bize devlet
Takdîre rızâ virmeyesin buna sebeb ne
Haccü’l-Haremeynim diyü da’vâlar idersin
Ya saltanat-ı dünye içün bunca taleb ne”

Cem Sultan ‘ın cevâbı:

“Sen bister-i gülde yatasın şevk ile handan
Ben kül döşenem külhen-i mihnetde sebeb ne”

_____________________________________________________________________________________________________

3- IV.Murat

Konuşma üslûbuyla yazılan şiirler tarih boyunca devam edegelmiştir.

a) Meşhur mektuplardan biri de Bağdad’ı İranlılardan geri almak için Irak’a giden Hâfız Ahmed Paşa, başarılı olamayınca Dördüncü Murad’a gönderdiği mektuptur:

“Aldı etrâfı adüv imdâda asker yok mudur
Dîn yolunda baş verir bir merd-i server yok mudur

Dergâhı Sultân Murâd’a nâmemiz îsâline
Bâd-ı sarsâr gibi bir çâpük kebûter yok mudur”

14-15 yaşındaki Dördüncü Murâd, aynı vezin ve kâfiye ile Hâfız Ahmed Paşa’ya cevap yazar:

HAFIZ PAŞA’YA

Hâfızâ Bağdâda imdâd itmege er yok mıdur
Bizden istimdâd idersün sende asker yok mıdur?
Düşmânı mât itmege ferzâneyüm ben dir idün
Hasma karşı şimdi at oynatmaga yer yok mıdur?
Gerçi lâf urmakda yokdur sana hem-pâ bilürüz
Lîk senden dâd alur bir dâd-güster yok mıdur?
Merdlük da’vâ idersün bu muhanneslük nedür?
Havf idersün bâri yanında dilâver yok mıdur?
Rafizîler aldı Bağdâdı tekâsül eyledün
Sana hasm olmaz mı hazret rûz-I mahşer yok mıdur?
Bu Hanife şehrin ihmâlünle vîrân itdiler
Sende âyâ gayret-I dîn-i Peygamber yok mıdur?
Bî-haberken saltanat ihsân ider Perverdigâr
Yine Bagdâdı ider ihsân mukadder yok mıdur?
Rüşvet ile cünd-i İslâmı perişân eyledün
İşidilmez mi sanursun bu haberler yok mıdur?
Avn-i Hakla intikâm almaga a’dâdan meger
Bende-i dîn bir vezir-i dîn-perver yok mıdur?
Bir Âlî-sîret veziri şimdi serdâr eyledün
Hızr peygamber mu’în olmaz mı rehber yok mıdur?
Şimdi hâli mi kıyâs eylersün âyâ âlemi
Ey Murâdî pâdişâh-ı heft kişver yok mıdur?”
b) “Bir gün gözdelerinden bir nevcivan için şu muammayı söylemişti:
Direhşan oldu gördüm beş hilâl üstünde bir hurşid!..”
Mecliste hazır bulunan Şair Nef’I, padişahın gözdesinin başını avuçları içine koyarak düşündüğünü görünce şu mısra ile muammayı çözmüştür :
Meğerkim pençei simine ol mehpâre yaslanmış!..
c)  Günlerden bir gün şair Padişah IV.Murad şu muammayı söylemiş:
“Bir kal’a-i mu’allak içinde oldı deryâ
Ol kal’anın içinde balık eylemiş câ
Tutar ağızda balık bir gevher-i yegâne
Durdukça gevher anda balıgı eyler ifnâ
Atdı Murâd bu nazmı meydân-ı şâ’irâna
Her kim dilerse mansıb feth ide bunı ra’nâ
Padişahın bu muammasını saraydakiler veya saraya yakın ne kadar şair varsa çözmeye çalışmışlarsa da başaramamışlar, sonunda Enderundan Cihadî Bey, bu muammayı şu şekilde çözmüş ve Padişaha sunmuştur.
“(Kandil)kal’a şâım(rugân)içinde deryâ
(Balık) fitil olupdur içinde eylemiş câ
Oldı (alev) ağızda bir gevher-i yegâne
Durup yanınca her şeb balıg eyler ifnâ
Va’d eylemişsin en şâh kâşiflere inâyet
(Çavuşluk) u (ze’âmet)ister(Cihâdî)Şâhâ.”
Demiştir ki:
“Ol saçı Leylâ umaram bana Mecnûnum diye
Gezmesün gelsün belâ tâgında mahzûnum diye
Umaram şi’ri güher-bârum işitdükte o mâh
Kandedür gelsün berü ol dürr-i meknûnum diye”
 ____________________________________________________________________________________________________
4- Kanuni Sultan Süleyman

Soru sormak için bile şiir tercih edilir. Takrîben üç bin gazeli bulunan, Zâtî’den sonra en çok gazel yazan (16) şairlerden olan Kânûnî Sultan Süleyman, şiiri günlük konuşma dili hâline getirmiştir: Karıncaların istilâ ettiği bir ağacı, bu dur durak bilmeyen çalışkan böceklerden kurtarmak için Ebussuûd Efendi’den şöyle cevaz istemiştir:

“Dırahta ger zarâr itse karınca
Günâhı var mıdır ânı kırınca”

Ebussuûd Efendi’nin cevâbı da aynı vezin ve kâfiyeyle olur:

“Yarın dîvânına Hakk’ın varınca
Süleyman’dan alır hakkın karınca” 

Yine Kanuni’den günümüze gelen hikmetli meşhur bir gazel;

Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sihhat gibi

Ko bu ays u isreti çünkim fenâdur âkibet
Yâr-i baaki ister isen olmaya tâat gibi

Olsa kumlar sagisinca ömrüne hadd ü aded
Gelmeye bu sise-i çarh içre bir sâat gibi

Saltanat didükleri ancak cihân gavgaasidur
Olmaya baht u saâdet âlem-i vahdet gibi

Ger huzûr itmek dilesen ey Muhibbî fârig ol
Var midur vahdet makaami gûse-i uzlet gibi

______________________________________________________________________________________________________

5-Şehzade Korkut

Osmanlı şehzadelerinden ilmi ile meşhur biridir.  Şiirlerini “HARİMİ DİVANI”  adlı bir eserde toplamıştır. Edebiyat kaynaklarına göre şehzade Korkut’un divanı “mükemmel bir divandır”. Edebiyat haricinde de ilmi derin birisidir.  Fıkıh, İslam hukuku ve Arapça konusunda derin bir bilgisi vardır. Eserleri şunlardır.

1. Kitâb bi-halli işkâli’l-efkâr iî hilli em-völil-küffâr
2. Vesîletü’I-ahbâb ‘alâ vechi’1-îcâz
3. Dcfve-tü’n-nefsi’t-tâliha ile’J-a’mâli’ş-şâliha
4. Şerhu elfâzi’I-küfr[1] Hdizü-insân an Iafzi’l-îmân
5. HARİMİ DİVANI

Harimi Divanından örnekler;

Ey gönül halin nedir kim böyle zar oldun yine
Bülbül-ü şevki gül ruya niğâr oldun yine

Buy-u vuslat mı erişmiştir dimağına bu gün
Harimi çuşe gelip bî karar oldun yine

——

Anıñçün lenger-i dil kanda eyleşse
Çeker habl-i vidâduñ anı deryâya

Yine düşdi deli dil özge sevdâya
Yine virdi bu kurı başı gavgâya

Gözümden şöyle çıhdı yine ‘âlem kim
Dil ü cân-ı cihân hep gitdi yağmâya

______________________________________________________________________________________________________

6- SULTAN I. MAHMUD (Sebkatî)

Türkçe ve Arapça şiirler yazmış, din, aşk ve tabiat konuları üzerinde kalem oynatmış, Sebkatî mahlasını kullanmıştır. İyi bir eğitim görmüş, hocaları Şeyhülislâm Feyzullah Efendi ve onun oğlu İbrahim Efendi’dir.Âlim, şâir ve bestekârdır. Akıllı, dikkatli, ihtiyâtlı, meşverete ehemmiyet veren ve kültürü yüksek olan bir padişahtır.

“Varalum kûy-ı dil-ârâya gönül hû diyerek
Kokalum güllerini gonca-i hoş-bû diyerek
Şerbet-i lâ’li hayâli bizi öldürdi meded
Gidelüm kûyuna yârün bir içim su diyerek”

 —-
“Kerem bahş olmaz ey dil hâlüni cânâne söylersün
Vefâ me’mûl idersün ger aceb yabâne söylersün
Sebekhân-ı cefâdur şimdi ol şûh-ı sitem-güster
Hemân bîhûde derdün ol cefâ-cûyâne söylersün
Tutar ol gamze-i kâfir-küş bedest hançer-i ser-tîz
Yine ey tıfl-ı dil şükrîn hezâr insâna söylersün
Meşâm-ı câna bûy-ı bahş-ı lutf ümmîd idüp andan
Hevâsın oldugın ol gonca-i handâna söylersün
Ne dâniş itdi tahsîl Sebkatî tab-ı seher-pîşen
Ki her nazm-ı neşât-efz3ayı sen şâhâne söylersün”

KAYNAK

https://www.turkedebiyati.org/forum/konular/647-sair-padisahlar


NOT: Osmanlı Padişahlarının Mahlasları ve Anlamları

Şiirlerde şair kendi ismi yerine anlamlı bir takma ad kullanır. Mahlas adı verilen bu takma adlar Osmanlı sultanlarında şöyleydi;

 • II. Murad- Muradi (İstenerek, ümid ederek beklenen. Arzu edilen şey.)
 • Fatih Sultan Mehmed- Avni (Yardım)
 • II. Bayezid- Adli (Hakkaniyet. Adâlet üzere oluş)
 • Şehzade Korkut- Harimi (Çekinmez. Kayıtsız kimse.)
 • Cem Sultan
 • Yavuz Sultan Selim
 • Kanuni Sultan Süleyman- Muhibbi (Seven, sevgi besleyen anlamında muhible ilgili)
 • II. Selim
 • Sultan Mehmed
 • Şehzade Mustafa
 • Şehzade Cihangir
 • Şehzade Bayezid
 • Sultan III. Murad
 • Sultan III. Mehmed- Adni (Vatan tutmak , Cennette bir makam adı)
 • I. Ahmed- Bahti (Kader. Tâli. Uğur. Alın yazısı. Kısmet. İkbal.)
 • II. Osman- Farisi (Acemce, Farsça. İran’la alâkalı)
 • IV. Murad- Muradi (İstenerek, ümid ederek beklenen. Arzu edilen şey.)
 • IV. Mehmed
 • II. Ahmed
 • II. Mustafa- İkbali (Baht açıklığı. Talih. Refah.)
 • III. Ahmed- Necib (Soyu ve nesli temiz, aslı kerim olan. Cömert. Asilzâde. Güzel huylu ve ahlâklı)
 • III. Mustafa- Cihangir ( Meşhur, cihanı zabteden, fâtih.)
 • I.Mahmut –Sekbati- (?)
 • III. Selim- İlhami (İlham ile elde edilen ve nâil olunan. İlham ile alâkalı)
 • II. Mahmud- Adli (Adâlete mensup, adâletle alâkalı, ilgili.)
 • Mehmed Reşat