Cumhurbaşkanlığı Sistemi 5/5

Türkiye’de Başkanlık Sistemi

16 Nisan Referandumunun içeriği (2)

Madde 15 “e göre kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılacak.

Bütçe kanununa, bütçeyle ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamayacak. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, mali yılbaşından en az 75 gün önce TBMM’ye sunacak. Bütçe teklifi, Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Komisyonun 55 gün içinde kabul edeceği metin, Genel Kurulda görüşülecek ve mali yılbaşına kadar karara bağlanacak.

Bu maddeye göre cumhurbaşkanlığı makamının bütçe yapması ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Yani bu maddedeki düzenlemeler tamamen hükumet sistemindeki değişiklileri konu alan teknik düzenlemeleri içermektedir.


Madde 16-2709 sayılı Kanunun 142.maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir.”

Bu madde, askeri mahkemelerin kaldırılmış olmasından dolayı bu mahkemelerin diğer maddelerden de kaldırılmasını düzenleyen maddeleri içermektedir.


Madde 17-Bu madde uyarınca, TBMM’nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak.

Seçimin yapılacağı güne kadar milletvekillerinin ve cumhurbaşkanının görevi devam edecek. Meclisin seçim kararı alması halinde, 27’nci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi, cumhurbaşkanı seçimiyle beraber yapılacak.

Devam eden meclisin ve cumhurbaşkanının görev süresini konu alan düzenlemelerin olduğu maddelerdir.


Madde 18- Maddeye göre, “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesileceğine” dair hükmün kaldırılması, değişikliğin yayımı tarihinde; mevcut anayasada Bakanlar Kurulu, sıkıyönetim, tasarı, kanun hükmünde kararname, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ibarelerinin kaldırılmasına dair değişiklikler de TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleri sonucunda cumhurbaşkanının görevi başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

Bu madde ile cumhurbaşkanının siyasi parti ile ilişkisi düzenlenmekte ve değişen maddelerin yürürlüğe girişi düzenlenmektedir. Buna göre cumhurbaşkanlığının yeni düzenlemeler çerçevesindeki yapısı 6 ay içinde, Hakimler ve Savcılar kurulu düzenlemesi ise hemen yapılacaktır.


 

Anayasa değişikliği ile getirilen yenilikler teknik açıdan hukukçular tarafından incelenerek yorumlanacak olan bir konudur. Burada maddelerin eski ve yeni halleri arasındaki farklar ve sonuçları ortaya konulmaya çalışılmıştır.