28 ŞUBAT 1997 BİLDİRİSİ

28 ŞUBAT 1997 MİLLİ GÜVENLİK KURULU BASIN BİLDİRİSİ

 1. Milli Güvenlik Kurulu 28 Şubat 1997 günü sayın Cumhurbaşkanı Başkanlığında

Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Dışişleri ve Başbakan Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı Milli Güvenlik Kurulu Sekreterinin iştirakleriyle Çankaya Cumhurbaşkanlığı Köşkünde aylık olağan toplantısını yapmıştır.

 1. Kurulun bu toplantısında; bölücü terörle mücadelede şimdiye kadar alınan tedbirler

ve elde edilen sonuçların genel bir değerlendirmesi yapılmış, bu mücadelenin, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne gönülden inanmış, bu inancı sonsuza dek sürdürmeye azimli halkımızın, basınımızın, devletin bütün kurum ve kuruluşları ve milli iradenin sembolü olan yüce parlamentonun destekleriyle çok olumlu bir noktaya ulaştığı müşahade edilmiştir Elde edilen bu sonuçların bundan sonra huzur ve güvenliğe, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yaşamına olumlu olarak yansıması için bu konuda alınacak tedbirlerin bir plan dahilinde süratle yürürlüğe konulması hususunda görüş birliğine varılmıştır.

Alınacak olan bu tedbirlerin güvenlik içinde gerçekleştirilmesi bakımından halen 9 ilde devam etmekte olan Olağanüstü Hal uygulamasının 30 Mart 1997 tarihinden itibaren 4 ay daha uzatılması uygun bulunmuş ve bu görüşün Bakanlar Kuruluna bildirilmesine karar verilmiştir.

 1. Toplantıda Kıbrıs Sorunu ve Yunanistan’la ilişkilerle ilgili durum değerlendirmesi

yapılmış, bu konuda Türkiye’nin ve KKTC’nin hak ve menfaatlerini korumayı amaçlayan siyasi, ekonomik ve askeri tedbirler uygun bulunarak Bakanlar Kuruluna bildirilmesine karar verilmiştir.

 1. Toplantıda bilhassa Anayasa ile Türk Milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik, sosyal

hukuk devleti olarak belirlenen Türkiye Cumhuriyetine karşı çağ dışı bir kisve altında zemin oluşturmaya yönelik rejim aleyhtarı faaliyetler gözden geçirilmiş,

* Türkiye Cumhuriyetinin varlığını Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda

çağdaş medeniyet yolundaki demokratik sistem içinde ilerlemesini teminat altına alan

Anayasa ve Cumhuriyet yasalarından kesinlikle taviz verilmemesi gerektiği ,

* Anayasanın tanımladığı, Cumhuriyetin laik demokratik ve sosyal hukuk

devleti ilkelerinin sağlıklı bir şekilde düzenlenmesine imkan sağlayacak güvenlik, huzur  ve toplumsal barışın öncelik taşıdığı,

* Cumhuriyet ve rejim aleyhtarı yıkıcı ve bölücü grupların laik ve anti-laik

ayrımı ile demokratik ve sosyal hukuk devletini güçsüzleştirmeye yeltendikleri,

* Türkiye’de laikliğin sadece rejimin değil aynı zamanda demokrasinin ve

toplum huzurunun da teminatı ve bir yaşam tarzı olduğu

* Devletin yapısal özünü oluşturan sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri

anlayışından vazgeçilemeyeceği yasalarla belirlenmiş kuralların göz ardı edilerek yapılan

çağ dışı uygulamaların da hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmayacağı,

* Türkiye’nin 1997 yılı içinde AB’ye tam üye olacak ülkeler listesine girmeyi

öncelikli hedef olarak sürdürdüğü ve böyle bir dönemde resmi ve sivil kurum ve

kuruluşların bu sürece katkıda bulunmasının gerekli olduğu bu sebeple; demokrasimiz

hakkında kuşkulara yol açacak Türkiye’nin yurt dışındaki imajını ve itibarını zedeleyecek

her türlü spekülasyona son vermek gerektiği Türkiye Cumhuriyetinin laik, demokratik, insan haklarına saygılı, sosyal bir hukuk devleti olduğu yönündeki temel ilkelerinin Anayasamızın ve devletimizin teminatı altında olduğu, rejimin; kendisine ve geleceğine yönelik tartışmaların içinde bulunduğumuz ortamda Türkiye’ye yarardan çok zarar verdiği,

* Açıklanan bu esaslar aksine davranışların toplumumuzda huzur ve güveni

bozarak yeni gerginliklere ve yaptırımlara neden olacağı değerlendirilmiş,Bu konuda

alınacak ele alınması gereken tedbirlerin Bakanlar Kuruluna bildirilmesine karar verilmiştir.

MİLLÎ GÜVENLİK KURULU’NUN 28 ŞUBAT 1997 TARİH VE 406 SAYILI KARARINA

EK-A (REJİM ALEYHTARI İRTİCAİ FAALİYETLERE KARŞI ALINMASI GEREKEN

TEDBİRLER)

 1. Anayasamızda Cumhuriyetin temel nitelikleri arasında yer alan ve yine anayasanın

4’üncü maddesi ile teminat altına alınan laiklik ilkesi büyük bir titizlik ve hassasiyetle korunmalı, bunun korunması için mevcut yasalar hiçbir ayrım gözetmeksizin uygulanmalı, mevcut yasalar uygulamada yetersiz görülüyorsa yeni düzenlemeler yapılmalıdır.

 1. Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar, devletin yetkili organlarınca

denetim altına alınarak Tevhid-i Tedrisat kanunu gereği Millî Eğitim Bakanlığı’na devri

sağlanmalıdır.

 1. Genç nesillerin körpe dimağlarının öncelikle cumhuriyet, Atatürk, vatan ve millet

sevgisi, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma ülkü ve amacı doğrultusunda

bilinçlendirilmesi ve çeşitli mihrakların etkisinden korunması bakımından:

 1. a) 8 yıllık kesintisiz eğitim, tüm yurtta uygulamaya konulmalı.
 2. b) Temel eğitimi almış çocukların, ailelerinin isteğine bağlı olarak, devam

edebileceği Kuran kurslarının Millî Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve kontrolünde faaliyet

göstermeleri için gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

 1. Cumhuriyet rejimine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık, aydın din adamları

yetiştirmekle yükümlü, milli eğitim kuruluşlarımız, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun özüne uygun ihtiyaç düzeyinde tutulmalıdır.

 1. Yurdun çeşitli yerlerinde yapılan dini tesisler belli çevrelere mesaj vermek amacıyla

gündemde tutularak siyasi istismar konusu yapılmamalı, bu tesislere ihtiyaç varsa, bunlar Diyanet İşleri Başkanlığı’nca incelenerek mahalli yönetimler ve ilgili makamlar arasında koordine edilerek gerçekleştirilmelidir.

 1. Mevcudiyetleri 677 sayılı yasa ile men edilmiş tarikatların ve bu kanunda belirtilen

tüm unsurların faaliyetlerine son verilmeli, toplumun demokratik, siyasi ve sosyal hukuk düzeninin zedelenmesi önlenmelidir.

 1. İrticai faaliyetleri nedeniyle Yüksek Askerî Şûra kararları ile Türk Silahlı

Kuvvetleri’nden (TSK) ilişkileri kesilen personel konusu istismar edilerek TSK’yi dine karşıymış gibi göstermeye çalışan bazı medya gruplarının silahlı kuvvetler ve mensupları aleyhindeki yayınları kontrol altına alınmalıdır.

 1. İrticai faaliyetleri, disiplinsizlikleri veya yasa dışı örgütlerle irtibatları nedeniyle

TSK’den ilişkileri kesilen personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı ile teşvik unsuruna imkan verilmemelidir.

 1. TSK’ye aşırı dinci kesimden sızmaları önlemek için mevcut mevzuat çerçevesinde

alınan tedbirler; diğer kamu kurum ve kuruluşları, özellikle üniversite ve diğer eğitim kurumları ile bürokrasinin her kademesinde ve yargı kuruluşlarında da uygulanmalıdır.

 1. Bu maddenin tam metnini Türkiye’nin uluslararası ilişkilerini ilgilendirdiği için

yayınlayamıyoruz.

 1. Aşırı dinci kesimin Türkiye’de mezhep ayrılıklarını körüklemek suretiyle toplumda

kutuplaşmalara neden olacak ve dolayısıyla milletimizin düşmanca kamplara ayrılmasına yol açacak çok tehlikeli faaliyetler yasal ve idari yollarla mutlaka önlenmelidir.

 1. T.C. Anayasası, Siyasi Partiler Yasası, Türk Ceza Yasası ve bilhassa Belediyeler

Yasası’na aykırı olarak sergilenen olayların sorumluları hakkında gerekli yasal ve idari işlemler kısa zamanda sonuçlandırılmalı ve bu tür olayların tekrarlanmaması için her kademede kesin önlemler alınmalıdır.

 1. Kıyafetle ilgili kanuna aykırı olarak ortaya çıkan ve Türkiye’yi çağ dışı bir görünüme

yöneltecek uygulamalara mani olunmalı, bu konudaki kanun ve Anayasa Mahkemesi kararları taviz verilmeden öncelikle ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında titizlikle uygulanmalıdır.

 1. Çeşitli nedenlerle verilen, kısa ve uzun namlulu silahlara ait ruhsat işlemleri polis ve

jandarma bölgeleri esas alınarak yeniden düzenlenmeli, bu konuda kısıtlamalar getirilmeli, özellikle pompalı tüfeklere olan talep dikkatle değerlendirilmelidir.

 1. Kurban derilerinin, mali kaynak sağlamayı amaçlayan ve denetimden uzak rejim

aleyhtarı örgüt ve kuruluşlar tarafından toplanmasına mani olunmalı, kanunla verilmiş yetki dışında kurban derisi toplattırılmamalıdır.

 1. Özel üniforma giydirilmiş korumalar ve buna neden olan sorumlular hakkında yasal

işlemler ivedilikle sonuçlandırılmalı ve bu tür yasa dışı uygulamaların ulaşabileceği vahim boyutlar dikkate alınarak, yasa ile öngörülmemiş bütün özel korumalar kaldırılmalıdır.

 1. Ülke sorunlarının çözümünü “Millet kavramı yerine ümmet kavramı” bazında ele

alarak sonuçlandırmayı amaçlayan ve bölücü terör örgütüne de aynı bazda yaklaşarak onları cesaretlendiren girişimler yasal ve idari yollardan önlenmelidir.

 1. Büyük Kurtarıcı Atatürk’e karşı yapılan saygısızlıklar ve ATATÜRK aleyhine

işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanunun istismar edilmesine fırsat

verilmemelidir.(http://www.mgk.gov.tr)